三字经全文及译文

rén zhī chū xìng běn shàn

 人 之 初 , 性 本 善。

 xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

  性 相 近 , 习 相 远。

 gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

 苟 不 教 , 性 乃 迁。

 jiào zhī dào guì yǐ zhuān

 教 之 道 , 贵 以 专。

 xī mèng mǔ zé lín chǔ

 昔 孟 母 , 择 邻 处。

 zǐ bù xué duàn jī zhù

 子 不 学 , 断 机 杼。

 dòu yān shān yǒu yì fāng

  窦 燕 山 , 有 义 方。

 jiào wǔ zǐ míng jù yáng

 教 五 子 , 名 俱 扬。

 yǎng bú jiào fù zhī guò

 养 不 教 , 父 之 过。

 jiào bù yán shī zhī duò

 教 不 严 , 师 之 惰。

 zǐ bù xué fēi suǒ yí

 子 不 学 , 非 所 宜。

 yòu bù xué lǎo hé wéi

 幼 不 学 , 老 何 为?

 yù bù zhuó bù chéng qì

 玉 不 琢 , 不 成 器。

 rén bù xué bù zhī yì

 人 不 学 , 不 知 义。

 wèi rén zǐ fāng shào shí

 为 人 子 , 方 少 时。

 qīn shī yǒu xí lǐ yí

 亲 师 友 , 习 礼 仪。

 xiāng jiǔ líng néng wēn xí

  香 九 龄 , 能 温 席。

 xiào yú qīn suǒ dāng zhí

 孝 于 亲 , 所 当 执。

 róng sì suì néng ràng lí

 融 四 岁 , 能 让 梨。

 tì yú zhǎng yí xiān zhī

 弟 于 长 , 宜 先 知。

 shǒu xiào tì cì jiàn wén

 首 孝 弟 , 次 见 闻。

 zhī mǒu shù shí mǒu

知 某 数 , 识 某 文。

 yī ér shí shí ér bǎi

 一 而 十 , 十 而 百。

 bǎi ér qiān qiān ér wàn

 百 而 千 , 千 而 万。

 sān cái zhě tiān dì rén

 三 才 者 , 天 地 人。

 sān guāng zhě rì yuè xīng

 三 光 者 , 日 月 星。

 sān gāng zhě jūn chén yì

 三 纲 者 , 君 臣 义。

 fù zǐ qīn fū fù shùn

 父 子 亲 , 夫 妇 顺。

 yuē chūn xià yuē qiū dōng

 曰 春 夏 , 曰 秋 冬。

 cǐ sì shí yùn bù qióng

 此 四 时 , 运 不 穷。

 yuē nán běi yuē xī dōng

 曰 南 北 , 曰 西 东。

 cǐ sì fāng yìng hū zhōng

 此 四 方 , 应 乎 中。

 yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

 曰 水 火 , 木 金 土。

 cǐ wǔ xíng běn hū shù

 此 五 行 , 本 乎 数。

 yuē rén yì lǐ zhì xìn

 曰 仁 义 , 礼 智 信。

 cǐ wǔ cháng bù róng wěn

 此 五 常 , 不 容 紊。

 dào liáng shū mài shǔ jì

 稻 粱 菽 , 麦 黍 稷。

 cǐ liù gǔ rén suǒ shí

 此 六 谷 , 人 所 食。

 mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

 马 牛 羊 , 鸡 犬 豕,

 cǐ liù chù rén suǒ sì

 此 六 畜 , 人 所 饲。

 yuē xǐ nù yuē āi jù

 曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。

 ài wù yù qī qíng jù

 爱 恶 欲 , 七 情 具。

 páo tǔ gé mù shí jīn

 匏 土 革 , 木 石 金。

 sī yǔ zhú nǎi bā yīn

 丝 与 竹, 乃 八 音。

 gāo zēng zǔ fù

高 曾 祖 , 父 而 身。

 shēn ér zǐ zǐ ér sūn

 身 而 子 , 子 而 孙。

 zì zǐ sūn zhì xuán zēng

 自 子 孙 , 至 玄 曾

 nǎi jiǔ zú rén zhī lún

 乃 九 族 , 人 之 伦。

 fù zǐ ēn fū fù cóng

 父 子 恩 , 夫 妇 从。

 xiōng zé yǒu dì zé gōng

 兄 则 友 , 弟 则 恭。

 zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

 长 幼 序 , 友 与 朋。

 jūn zé jìng chén zé zhōng

 君 则 敬 , 臣 则 忠。

 cǐ shí yì rén suǒ tóng

 此 十 义 , 人 所 同。

 fán xùn méng xū jiǎng jiū

 凡 训 蒙 , 须 讲 究。

 xiáng xùn gǔ míng jù dòu

 详 训 诂 , 明 句 读。

 wéi xué zhě bì yǒu chū

 为 学 者 , 必 有 初。

 xiǎo xué zhōng zhì sì shū

 《小 学》 终 , 至 四 书。

 lún yǔ zhě èr shí piān

 《论 语 》者 , 二 十 篇。

 qún dì zǐ jì shàn yán

 群 弟 子 , 记 善 言。

 mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

 《孟 子》 者 , 七 篇 止,

 jiǎng dào dé shuō rén yì

 讲 道 德 , 说 仁 义。

 zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

 作 《中 庸 》, 子 思 笔。

 zhōng bù piān yōng bú yì

 中 不 偏 , 庸 不 易。

zuò tà xué nǎizēngzǐ

作 《大学》,乃 曾 子

zìxiūqízhìpíng zhì

自 修 齐,至 平 治

xiàojīngtōng sìshūshú

《孝经》通, 四书熟。

rú liù jīng shǐ kě dú

 如 六 经 ,始 可 读。

 shī shū yì lǐ chūn qiū

《 诗》《书》《易 》,《礼》《春》《秋 》

hào liù jīng dāng jiǎng qiú

号 六 经 当 讲 求。

 yǒu lián shān yǒu guī cáng

 有《连山 》, 有《归藏》,

yǒu zhōu yì sān yì xiáng

有《周易 》, 三易详。

yǒu diǎn mó yǒu xùn gào

  有 典 谟 , 有 训 诰 。

yǒu shì mìng , shū zhī ào

有 誓 命 , 《书 》之 奥。

 wǒ zhōu gōng zuò zhōu lǐ

  我 周 公 , 作《周礼 》,

zhù liù guān cún zhì tǐ

著 六 官 , 存 治 体。

 dà xiǎo dài zhù lǐ jì

大 小 戴 , 注《礼 记》,

 shù shèng yán lǐ yuè bèi

 述 圣 言 , 礼 乐 备。

 yuē guó fēng yuē yǎ sòng

 曰《 国 风 》 曰《雅》《颂》。

 hào sì shī dāng fěng yǒng

 号 四 诗 , 当 讽 咏。

 shī jì wáng chūn qiū zuò

 《诗 》既 亡 ,《春 秋》 作。

 yù bāo biǎn bié shàn è

 寓 褒 贬 , 别 善 恶。

 sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

 三 传 者 , 有 公 羊。

 yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

自 修 齐,至 平 治

xiàojīngtōng sìshūshú

《孝经》通, 四书熟。

rú liù jīng shǐ kě dú

 如 六 经 ,始 可 读。

 shī shū yì lǐ chūn qiū

《 诗》《书》《易 》,《礼》《春》《秋 》

hào liù jīng dāng jiǎng qiú

号 六 经 当 讲 求。

 yǒu lián shān yǒu guī cáng

 有《连山 》, 有《归藏》,

yǒu zhōu yì sān yì xiáng

有《周易 》, 三易详。

yǒu diǎn mó yǒu xùn gào

  有 典 谟 , 有 训 诰 。

yǒu shì mìng , shū zhī ào

有 誓 命 , 《书 》之 奥。

 wǒ zhōu gōng zuò zhōu lǐ

  我 周 公 , 作《周礼 》,

zhù liù guān cún zhì tǐ

著 六 官 , 存 治 体。

 dà xiǎo dài zhù lǐ jì

大 小 戴 , 注《礼 记》,

 shù shèng yán lǐ yuè bèi

 述 圣 言 , 礼 乐 备。

 yuē guó fēng yuē yǎ sòng

 曰《 国 风 》 曰《雅》《颂》。

 hào sì shī dāng fěng yǒng

 号 四 诗 , 当 讽 咏。

 shī jì wáng chūn qiū zuò

 《诗 》既 亡 ,《春 秋》 作。

 yù bāo biǎn bié shàn è

 寓 褒 贬 , 别 善 恶。

 sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

 三 传 者 , 有 公 羊。

 yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

有 左 氏 , 有 榖 梁。

 jīng jì míng fāng dú zǐ

 经 既 明 , 方 读 子。

 cuō qí yào jì qí shì

 撮 其 要 , 记 其 事。

 wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

 五 子 者 ,有 荀 扬,

 wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

 文 中 子 , 及 老 庄。

 jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

 经 子 通 , 读 诸 史。

 kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

 考 世 系 , 知 终 始。

 zì xī nóng zhì huáng dì

 自 羲 农 , 至 黄 帝。

 hào sān huáng jū shàng shì

 号 三 皇 , 居 上 世。

 táng yǒu yú hào èr dì

 唐 有 虞 , 号 二 帝。

 xiāng yī xùn chēng shèng shì

 相 揖 逊 , 称 盛 世。

 xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

 夏 有 禹 , 商 有 汤。

 zhōu wén wǔ chēng sān wáng

 周 文 武 , 称 三 王。

 xià chuán zǐ jiā tiān xià

 夏 传 子 , 家 天 下。

 sì bǎi zǎi qiān xià shè

 四 百 载 , 迁 夏 社。

 tāng fá xià guó hào shāng

 汤 伐 夏 , 国 号 商。

 liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

 六 百 载 , 至 纣 亡。

 zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

 周 武 王 , 始 诛 纣。

 bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

 八 百 载 , 最 长 久。

zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

 周 辙 东 , 王 纲 坠。

 Chěng gān gē shàng yóu shuì

 逞 干 戈 , 尚 游 说。

 shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

 始 春 秋 , 终 战 国。

 wǔ bà qiáng qī xióng chū

 五 霸 强 , 七 雄 出。

 yíng qín shì shǐ jiān bìng

 嬴 秦 氏 , 始 兼 并。

 chuán èr shì chǔ hàn zhēng

 传 二 世 , 楚 汉 争。

 gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

 高 祖 兴 , 汉 业 建。

 zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

 至 孝 平 , 王 莽 篡。

 guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

 光 武 兴 , 为 东 汉。

 sì bǎi nián zhōng yú xiàn

 四 百 年 , 终 于 献。

 wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

 魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎。

 hào sān guó qì liǎng jìn

 号 三 国 , 迄 两 晋。

song qí jì liáng chén chéng

 宋 齐 继 , 梁 陈 承。

 wéi nán cháo dū jīn líng

 为 南 朝 , 都 金 陵。

 běi yuán wèi fēn dōng xi

 北 元 魏 , 分 东 西。

 yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

 宇 文 周 , 与 高 齐。

 dài zhì suí yì tǔ yǔ

 迨 至 隋 , 一 土 宇。

 bú zài chuan shī tǒng xù

 不 再 传 , 失 统 绪。

 táng gāo zǔ qǐ yì shī

 唐 高 祖 , 起 义 师。

 chú suí luàn chuàng guó jī

 除 隋 乱 , 创 国 基。

 èr shí chuán sān bǎi zǎi

 二 十 传 , 三 百 载。

 liáng miè zhī guó nǎi gǎi

 梁 灭 之 , 国 乃 改。

 liáng táng jìn jí hàn zhōu

 梁 唐 晋 , 及 汉 周。

 chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

 称 五 代 , 皆 有 由。

 yán sòng xīng shòu zhōu shàn

 炎 宋 兴 , 受 周 禅。

 shí bā chuán nán běi hùn

 十 八 传 , 南 北 混。

 liáo yǔ jīn dì hào fēn

 辽 与 金 , 帝 号 纷。

 dài miè liáo sòng yóu cún

 迨 灭 辽 , 宋 犹 存。

 zhì yuán xīng jīn xù xiē

 至 元 兴 , 金 绪 歇。

 yǒu sòng shì yì tong miè

 有 宋 世 , 一 同 灭。

 bìng zhōng guó jiān róng dí

 并 中 国 , 兼 戎 狄。

míng tài zǔ jiǔ qīn shī

 明 太 祖 , 久 亲 师。

 chuán jiàn wén fāng sì sì

 传 建 文 , 方 四 祀。

 qiān běi jīng yǒng lè sì

 迁 北 京 , 永 乐 嗣。

 dài chóng zhēn méi shān shì

 迨 崇 祯 , 煤 山 逝。

 qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

 清 太 祖 , 膺 景 命。

 jìng sì fāng kè dà dìng

 靖 四 方 , 克 大 定。

 zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

 至 宣 统 , 乃 大 同。

 shí èr shì qīng zuò zhōng

 十 二 世 , 清 祚 终。

 dú shǐ zhě kǎo shí lù

 读 史 者 , 考 实 录。

 tōng gǔ jīn ruò qīn mù

 通 古 今 , 若 亲 目。

 kǒu ér song xīn ér wéi

 口 而 诵 , 心 而 惟。

 cháo yú sī xī yú sī

 朝 于 斯 , 夕 于 斯。

 xī zhòng ní shī xiàng tuó

 昔 仲 尼 , 师 项 橐。

 gǔ shèng xián shàng qín xué

 古 圣 贤 , 尚 勤 学。

 zhào zhōng ling dú lǔ lún

 赵 中 令 , 读 《鲁 论》。

 bǐ jì shì xué qiě qín

 彼 既 仕 , 学 且 勤。

 pī pú biān xiāo zhú jiǎn

 披 蒲 编 , 削 竹 简。

 bǐ wú shū qiě zhī miǎn

 彼 无 书 , 且 知 勉。

 tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

 头 悬 梁 , 锥 刺 股。

 bǐ bú jiào zì qín kǔ

 彼 不 教 , 自 勤 苦。

 rú náng yíng rú yìng xuě

 如 囊 萤 , 如 映 雪。

 jiā suī pín xué bú chuò

 家 虽 贫 , 学 不 辍

rú fù xīn rú guà jiǎo

 如 负 薪 , 如 挂 角。

 shēn suī láo yóu kǔ zhuó

 身 虽 劳 , 犹 苦 卓。

 sū lǎo quán èr shí qī

 苏 老 泉 , 二 十 七。

 shǐ fā fèn dú shū jí

 始 发 愤 , 读 书 籍。

 bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

 彼 既 老 , 犹 悔 迟。

 ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

 尔 小 生 , 宜 早 思。

 ruò liáng hào bā shí èr

 若 梁 灏 , 八 十 二,

 duì dà tíng kuí duō shì

 对 大 廷 , 魁 多 士。

 bǐ jì chéng zhòng chēng yì

 彼 既 成 , 众 称 异。

 ěr xiǎo shēng yí lì zhì

 尔 小 生 , 宜 立 志。

 yíng bā suì néng yǒng shī

 莹 八 岁 , 能 咏 诗。

 mì qī suì néng fù qí

 泌 七 岁 , 能 赋 棋。

 bǐ yǐng wù rén chēng qí

 彼 颖 悟 , 人 称 奇。

 ěr yòu xué dāng xiào zhī

 尔 幼 学 , 当 效 之。

 cài wén jī néng biàn qín

 蔡 文 姬 , 能 辨 琴。

 xiè dào yùn néng yǒng yín

 谢 道 韫 , 能 咏 吟。

 bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

 彼 女 子 , 且 聪 敏。

 ěr nán zǐ dāng zì jǐng

 尔 男 子 , 当 自 警。

 táng liú yàn fāng qī suì

 唐 刘 晏 , 方 七 岁,

 jǔ shén tóng zuò zhèng zì

 举 神 童 , 作 正 字。

 bǐ suī yòu shēn yǐ shì

 彼 虽 幼 , 身 已 仕。

 ěr yòu xué miǎn ér zhì

 尔 幼 学 , 勉 而 致。

yǒu wéi zhě yì ruò shì

 有 为 者 , 亦 若 是。

 quǎn shǒu yè jī sī chén

 犬 守 夜 , 鸡 司 晨。

 gǒu bù xué hé wéi rén

 苟 不 学 , 曷 为 人?

 cán tǔ sī fēng niàng mì

 蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜。

 rén bù xué bù rú wù

 人 不 学 , 不 如 物。

 yòu ér xué zhuàng ér xíng

 幼 而 学 , 壮 而 行。

 shàng zhì jūn xià zé mín

 上 致 君 , 下 泽 民。

 yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

 扬 名 声 , 显 父 母。

 guāng yú qián yù yú hòu

 光 于 前 , 裕 于 后。

 rén yí zǐ jīn mǎn yíng

 人 遗 子 , 金 满 籝。

 wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

 我 教 子 , 惟 一 经。

 qín yǒu gōng xì wú yì

 勤 有 功 , 戏 无 益。

 jiè zhī zāi yí miǎn lì

 戒 之 哉 , 宜 勉 力。

免责声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)均为平台用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务,对本页面内容所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任,相关信息仅供参考。

本站尊重他人的知识产权、名誉权等法律法规所规定的合法权益!如网页中刊载的文章或图片涉及侵权,请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到qklwk88@163.com,本站相关工作人员将会进行核查处理回复

发布于 2022-09-02 12:03:47
收藏
分享
海报
27
目录

  推荐阅读

  忘记密码?

  图形验证码